Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej reprezentowane przez Dyrektora, Łowicka 26, 96-200 Rawa Mazowiecka.

II. Inspektor danych osobowych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Muzeum Rawa Mazowiecka” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka w celach:

  1. niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających w szczególności z ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu placówki w tym w celu realizacji zleceń i zamówień na usługi muzealne, udostępniania zasobu archiwalnego oraz zbiorów, organizowania konferencji, warsztatów, seminariów oraz lekcji muzealnych, wydawania zaświadczeń, wysyłania zaproszeń na wydarzenia muzealne, udzielania odpowiedzi na wnioski i zapytania, prowadzenia ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych i współorganizowanych przez placówkę, prowadzenia sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność placówki tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, e RODO
  2. archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. W przypadku przetwarzania danych w ww. celach administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie praw i wolności osób, których dane dotyczą,
  3. związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  4. promowania działalności placówki oraz osiągnięć, umiejętności i promocji wizerunku uczestników wydarzeń, konkursów, osób korzystających z usług placówki, w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych placówki oraz na jej stronie internetowej, stronach internetowych organów nadzorujących oraz podmiotów współpracujących tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO

W przypadku przetwarzania danych, wykraczających poza wymóg ustawowy lub realizację umowy, przetwarzanie będzie możliwe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do czasu wycofania zgody.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.